1 video

1 knjiga

i 22 crteža

Vodič kroz portale

Video rad Portae Lucis dokumentacija je istoimene svjetlosne instalacije postavljene na Zlatnim vratima u Splitu u lipnju 2012. Događanje svjetlosti snimkom prenosim u galerijski prostor. Kadar videa je statičan, obuhvaća sjeverni portal grada-palače osvjetljen kružnim snopom svjetla. Geometrijske izvedenice kružnice svjetla i arhitektonskih elemenata repetiraju se i u crtežima. Prostor gradskih vrata tako postaje analogan formatu crteža. Tekstualne zabilješke o prostoru i vremenu palače-grada fragmenti su mojih sjećanja. Galerijski prostor fuzira izvanjsko, fizičko zbivanje sa unutarnjim, imaginarnim. Portali se otvaraju:

Format papira je portal.
Rasteri crteža znakova u crnom kvadratu otvaraju moguća značenja. Zadani prostor formata postaje prijelaz iz prostora ispred u prostor iza crteža. Moguće bogatstvo vizualnog reducirano je na crteže znakova, potencijalne simbole. Znakovima ispunjeni kvadrati stvaraju rešetku koja zatvara i brani ulaz u format – no repeticija tog istog znaka otvara moguća značenja. Percipiranjem umnoženih znakova umnaža se i značenje što se manifestira u razumijevanju.

Vrata palače-grada su portal, arhitektonski zadani ulaz-izlaz.
Geometrijski oblici određuju portal. Kružnica, kvadrat, trokut, točka i njihove geometrijske izvedenice nastanjuju rastere crteža u crnim kvadratima, te moduliraju arhitektonske elemente u oblike znakova. Vrata grada unešena su tim postupkom u format papira. Crni kvadrat postaje arhitektonski portal. Izmjena je uspostavljena.

Portali su granične točke prijelaza.
Oni se otvaraju ili zatvaraju i u tomu dinamizmu pozivaju na prolaz; ulaz ili izlaz. Ulaskom u palaču kroz njena vrata ulazi se u samo središte grada. Prolaskom kroz raster crteža u crnom kvadratu zalazi se na drugu stranu, u prostor iza.

Portali su sredstvo kretanja kroz dimenzije prostora i vremena.
Bilježim oblike portala, arhitektonske i imaginarne, kroz koje sam prošla i koji određuju moju unutarnju konstrukciju. Koristeći se crtežom, snimkom i tekstom, stvaram arhitektonske nacrte i topografske mape koje su vodič kroz prostore prijelaza, te ih ustupam iskrenim prolaznicima.

Gloria Oreb

Portali

Masivni zid koji ograđuje, zaštićuje i izdvaja jednu arhitektonsku cjelinu od svijeta, uzdižući njene jednostavne geometrijske oblike i njen značaj prama sakralnom. U njemu otvorena vrata, pružaju mogućnost ulaska, upoznavanja te stvarnosti.Ulaz nad kojim bdiju mitska bića obdarena apotropejskim moćima, osujećujući i sprječavajući svaku lošu nakanu koja bi poljuljala sklad Cjeline. To su vrata kroz čiji se luk i otvor razlijeva svijetlo Cjeline. Zlatno svjetlo.

Vrata – Porta – Porta Aurea – Portal.

Za Gloriju Oreb Porta Aurea Dioklecijanove palače predstavljaju portal kroz koji je moguće povezati različita razdoblja i prodirati u njih. Povezuju profano i sakralno. Ona su kanal koji omogućava komunikaciju. Postaju membrana kroz koju se približava stvarno i transcedentno, poput zlatne pozadina ikona.

Cjelina postaje Gradom. Njegov nastanak i povijest kriptirani su simboli, jednostavni po formi, mnogoznačni po sadržaju. Gloria ih umnaža u pravilnom rasteru. Odabirući crtež svodi likovni izričaj na esencijalno: suprostavlja red i višeznačje, suprostavlja jedinstvo, ravnotežu i harmoniju dominaciji i kontrastu. Umnažanjem simbola, gradi prepreku prodiranju i razumijevanju onoga što krije Cjelina. Izdvajanjem simbola u mnoštvu, daje naznaku jednostavnosti prodiranja u tajne značenja Cjeline.

Vrata-Portal mogu dopustiti ili spriječiti upoznavanje Cjeline-Grada. Gloria izabire različite epohe iz njegova života. Kroz Portal prodire u Cjelinu, hodočasti Gradu, njegovim izmijenjenim znamenjima i slojevitim značenjima. Svjedoči dugostoljetnom zatvaranju Portala (sprječavanju Spoznaje) i njegovom ponovnom otvaranju. Svjedoči otvaranju svih četiriju vrata Grada (desakralizaciji Cjeline). Upinje se, traga i u Gradu pronalazi naznake i simbole negdašnje Cjeline. Portalima Gloria Oreb ih izvlači na svjetlo i predočava. Na promatraču je da dopre do njihovih značenja.

Danijela Matetić Poljak

Portali u HULU Split ...